فرصت های سرمایه گذاری

پروژه های ساختمانی گروه سرمایه گذاری ساختمان و توسعه شهری انتخاب

1- برج مسکونی هدایت (با خدمات هتلینگ)
 • 1- برج مسکونی هدایت (با خدمات هتلینگ)
  در حال سرمایه گذاری
 • شهر مشهد، بلوار شهدای حج
 • شروع سرمایه گذاری:
  65,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  30%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  36
 • تا پایان پروژه(ماه):
  27
 • درصد پیشرفت پروژه:
  5%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
2- مجتمع مسکونی دشتستان
 • 2- مجتمع مسکونی دشتستان
  به زودی
 • اصفهان، خیابان سروش، خیابان آل خجند
 • شروع سرمایه گذاری:
  75,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  30%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  17
 • تا پایان پروژه(ماه):
  0
 • درصد پیشرفت پروژه:
  61%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
3- باغ برج سریر
 • 3- باغ برج سریر
  به زودی
 • اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازی
 • شروع سرمایه گذاری:
  165,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  36
 • تا پایان پروژه(ماه):
  18
 • درصد پیشرفت پروژه:
  7%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
برج مسکونی ستارگان (با خدمات هتلینگ)
 • برج مسکونی ستارگان (با خدمات هتلینگ)
  به زودی
 • رامسر، ساحل منطقه شیرود، جاده ساحلی
 • شروع سرمایه گذاری:
  1 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  36
 • تا پایان پروژه(ماه):
  40
 • درصد پیشرفت پروژه:
  1%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع اداری توحید
 • مجتمع اداری توحید
  به زودی
 • اصفهان، خیابان توحید، خیابان موحدیان
 • شروع سرمایه گذاری:
  160,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  36
 • تا پایان پروژه(ماه):
  16
 • درصد پیشرفت پروژه:
  32%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع تجاری اداری زاهد
 • مجتمع تجاری اداری زاهد
  پایان سرمایه گذاری
 • اصفهان، خیابان زاهد
 • شروع سرمایه گذاری:
  70,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  15
 • تا پایان پروژه(ماه):
  -5
 • درصد پیشرفت پروژه:
  100%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی ابوالحسن۱
 • مجتمع مسکونی ابوالحسن۱
  پایان سرمایه گذاری
 • اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی
 • شروع سرمایه گذاری:
  65,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  24
 • تا پایان پروژه(ماه):
  10
 • درصد پیشرفت پروژه:
  11%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی امام رضا(ع)
 • مجتمع مسکونی امام رضا(ع)
  به زودی
 • مشهد، خیابان سرشور
 • شروع سرمایه گذاری:
  110,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  36
 • تا پایان پروژه(ماه):
  20
 • درصد پیشرفت پروژه:
  2%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی باغ مشهد
 • مجتمع مسکونی باغ مشهد
  پایان سرمایه گذاری
 • اصفهان، مشتاق سوم، خیابان باغ مشهد
 • شروع سرمایه گذاری:
  45,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  18
 • تا پایان پروژه(ماه):
  -4
 • درصد پیشرفت پروژه:
  100%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی تجاری ابوالحسن ۲
 • مجتمع مسکونی تجاری ابوالحسن ۲
  به زودی
 • اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی
 • شروع سرمایه گذاری:
  65,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  23
 • تا پایان پروژه(ماه):
  10
 • درصد پیشرفت پروژه:
  11%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی جواد الائمه(ع)
 • مجتمع مسکونی جواد الائمه(ع)
  به زودی
 • مشهد، خیابان سرشور
 • شروع سرمایه گذاری:
  120,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  1%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  19
 • تا پایان پروژه(ماه):
  0
 • درصد پیشرفت پروژه:
  32%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری