فرصت های سرمایه گذاری

پروژه های ساختمانی گروه سرمایه گذاری ساختمان و توسعه شهری انتخاب

1- برج مسکونی انتخاب (با خدمات هتلینگ)
 • 1- برج مسکونی انتخاب (با خدمات هتلینگ)
  پایان سرمایه گذاری
 • شهر مشهد، بلوار شهدای حج
 • شروع سرمایه گذاری:
  65,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  30%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  36
 • تا پایان پروژه(ماه):
  33
 • درصد پیشرفت پروژه:
  8%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
2- مجتمع مسکونی آل خجند
 • 2- مجتمع مسکونی آل خجند
  به زودی
 • اصفهان، خیابان سروش، خیابان آل خجند
 • شروع سرمایه گذاری:
  75,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  30%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  17
 • تا پایان پروژه(ماه):
  5
 • درصد پیشرفت پروژه:
  55%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
3- باغ برج ناژوان
 • 3- باغ برج ناژوان
  به زودی
 • اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازی
 • شروع سرمایه گذاری:
  165,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  36
 • تا پایان پروژه(ماه):
  24
 • درصد پیشرفت پروژه:
  16%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
برج مسکونی رامسر(با خدمات هتلینگ)
 • برج مسکونی رامسر(با خدمات هتلینگ)
  به زودی
 • رامسر، ساحل منطقه شیرود، جاده ساحلی
 • شروع سرمایه گذاری:
  1 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  24
 • تا پایان پروژه(ماه):
  34
 • درصد پیشرفت پروژه:
  1%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع اداری توحید
 • مجتمع اداری توحید
  به زودی
 • اصفهان، خیابان توحید، خیابان موحدیان
 • شروع سرمایه گذاری:
  160,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  24
 • تا پایان پروژه(ماه):
  10
 • درصد پیشرفت پروژه:
  45%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع تجاری اداری زاهد
 • مجتمع تجاری اداری زاهد
  پایان سرمایه گذاری
 • اصفهان، خیابان زاهد
 • شروع سرمایه گذاری:
  70,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  12
 • تا پایان پروژه(ماه):
  -3
 • درصد پیشرفت پروژه:
  100%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی امام رضا(ع)
 • مجتمع مسکونی امام رضا(ع)
  به زودی
 • مشهد، خیابان سرشور
 • شروع سرمایه گذاری:
  110,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  24
 • تا پایان پروژه(ماه):
  14
 • درصد پیشرفت پروژه:
  8%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی باغ مشهد
 • مجتمع مسکونی باغ مشهد
  پایان سرمایه گذاری
 • اصفهان، مشتاق سوم، خیابان باغ مشهد
 • شروع سرمایه گذاری:
  45,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  18
 • تا پایان پروژه(ماه):
  1
 • درصد پیشرفت پروژه:
  85%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی تجاری زلالی ۲
 • مجتمع مسکونی تجاری زلالی ۲
  به زودی
 • اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی
 • شروع سرمایه گذاری:
  65,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  23
 • تا پایان پروژه(ماه):
  16
 • درصد پیشرفت پروژه:
  10%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی جواد الائمه(ع)
 • مجتمع مسکونی جواد الائمه(ع)
  به زودی
 • مشهد، خیابان سرشور
 • شروع سرمایه گذاری:
  120,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  1%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  19
 • تا پایان پروژه(ماه):
  6
 • درصد پیشرفت پروژه:
  30%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری
مجتمع مسکونی زلالی۱
 • مجتمع مسکونی زلالی۱
  به زودی
 • اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی
 • شروع سرمایه گذاری:
  65,000,000 تومان
 • سود تضمینی:
  0%
 • مدت زمان کل پروژه به ماه:
  24
 • تا پایان پروژه(ماه):
  16
 • درصد پیشرفت پروژه:
  10%
 • مشاهده و شروع سرمایه گذاری